การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การบ่มเพาะนักวิจัยฯ ระยะที่ 2"

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะนักวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ระยะที่ 2 โดยนายโกเมศ แดงทองดี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.ขนิษฐา ชันรัตนาวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 75 คน เมื่อวันที่ 6 - 7 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ธารามันตรา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook