ประชุมทางวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จัดประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1 โดยมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาหารโรงแรม (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook