พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการศึกษาหลักสูตรระบบปกติและอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จัดพิธี ลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาหลักสูตรระบบปกติและอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ “สาขางานจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์” ระบบปกติและระบบทวิภาคี ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 และอาชีวศึกษาจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี ทั้งหมด 19 วิทยาลัย ร่วมมือกับ สถานประกอบการณ์ บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด และ บริษัท โล้วเฮงหมงเซลล์แอนส์เซอร์วิส จัดกัด วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมไมดาส 3 โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ นครปฐม

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook