การประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13

นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันกาอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประธานการประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook