ประชุมเตรียมงานปัจฉิมนิเทศฯ

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 โดย ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ต่อประธานพิธีเปิดโครงการ นายสนอง อิ่มเอม กรรมการสภาสถาบันฯ ซึ่งเป็นประธานพิธีเปิดโครงการและบรรยาพิเศษหัวข้อ "การปรับตัวเพื่อเข้าสู่โลกการทำงาน" และในการจัดโครงการยังได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม ของบัณฑิตต่อการมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดย ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท สมาร์ททวิชั่น จำกัด นักจัดรายการทอล์คโชว์โซไซตี้ วิทยุ FM 102 มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ และ นักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 ที่กำลังจะจบการศึกษา จำนวน 176 คน จาก 8 สาขาวิชา คือ 1.สาขาวืชาเทคโนโลยียานยนต์(ต่อเนื่อง) 2.สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) 3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง) 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) 5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(ต่อเนื่อง) 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ(ต่อเนื่อง) 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก(ต่อเนื่อง) 8. สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook