อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหารด้านภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4 ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา จัดอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจ และบริการอาหารด้านภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook