การดำเนินงาน / กิจกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

(26/04/2561)การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
(23/04/2561) การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร
(23/04/2561 - 04-05-2561) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
(23/04/2561 - 04-05-2561) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
(20/04/2561) การประชุมเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560(ประชุมครั้งที่ 2)
(19/04/2561) การจัดประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1
(18/04/2561) การประชุมอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1 / 2561
(10/04/2561) การประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(29/03/2561) พิธีลงนามความร่วมมือ บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
(29/03/2561) การประชุมสถาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2561
(16/03/2561) ประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 1
(11/02/2561) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
(10/02/2561) พิธีลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
(6-7/01/2561) การอบรมเชิงปฏิบัติการ บ่มเพาะนักวิจัยฯ