สภาสถาบัน

นายโกเมศ แดงทองดี

นายกสภาสถาบัน

นายศิริ โพธินาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวรวุธ พงษ์วิทยาภานุ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากองค์กรปกครองท้องถิ่น

นายเกษม เขมวราภรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคเอกชน

นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์

กรรมการผู้แทน สอศ.

นายวิมล จำนงบุตร

กรรมการผู้แทน สอศ.

นายสนอง อิ่มเอม

กรรมการผู้แทน สอศ.

นายสมภพ ธีรสานต์

กรรมการผู้แทน สอศ.

นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล

กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้บริหารสถาบัน

นายวิทูร กิจเครือ

กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้บริหารสถาบัน

นายมานพ ทองใบ

กรรมการซึ่งเลือกจาก
ครูหรือคณาจารย์ประจำ

นางสาวนิตยา สงยะรัญ

กรรมการซึ่งเลือกจาก
ครูหรือคณาจารย์ประจำ

นางสาวอินดา แตงอ่อน

ผู้อำนวยการสถาบัน