การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. ยานยนต์ ฯ

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 และหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โดยนางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์ ประธานกรรมการ นางสุภาพร แจ่มศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และนายอภิชาต โคตรทัศน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และสถานประกอบการ บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋สุพรรณ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook