คู่มือดำเนินงานในระบบ DSL

-  คู่มือวิธีการเข้าใช้งานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล DSL เบื้องต้น สำหรับสถานศึกษา
-  คู่มือการบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ของสถานศึกษา
-  คู่มือการดำเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ( DSL) สำหรับสถานศึกษา
-  คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร สำหรับสถานศึกษา
-  คู่มือปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรกลาง
-  คู่มือการกำหนดหลักสูตรเดียวกันจำนวนภาคเรียนไม่เท่ากัน และหลักสูตรพิเศษ
-  คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน ระบุข้อมูลผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทย/ไม่ใช่สัญชาติไทย สำหรับผู้กู้ยืมเงิน
-  คู่มือการตรวจสอบคุณสมบัติรายได้
-  คู่มือระบบตัวแทน
-  คู่มือการคืนเงินสถานศึกษา (e-Audit)
-  คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร สำหรับผู้กู้ยืมเงิน
-  คู่มือการเบิกเงินข้ามภาคเรียน หรือข้ามปีการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมเงิน
-  คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน

คลิปวิดีโอขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินกยศ.

คลิปวิดีโอแนะนำสำหรับการบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบ DSL ของสถานศึกษา
-  EP: 1 การใช้งานครั้งแรกของผู้จัดการสิทธิ์สูงสุด Super User
-  EP: 2 การเพิ่มผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ Admin ผู้ทำรายการ Maker ผู้ตรวจสอบรายการ Checker
-  EP: 3 การลงทะเบียนเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ Admin ผู้ทำรายการ Maker ผู้ตรวจสอบรายการ Checker
-  EP: 4 การใช้งานเมนู Self-Service

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานหน้าจอตัวแทน
-  01. ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี จัดพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินฯ ผ่านระบบ
-  02. ระบบตัวแทน ขั้นตอนการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินฯ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี
-  03. ระบบตัวแทน ขั้นตอนการทำนัดหมายผู้กู้มาลงนามฯ
-  04. ผู้กู้ยืมรายใหม่ ดำเนินการหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ
-  05. ระบบตัวแทน การลงนามสัญญาและแบบยืนยัน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่
-  06. ระบบตัวแทน ขั้นตอนการพิมพ์ใบนำส่ง

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ DSL ของสถานศึกษา
-  01. ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล
-  02. การเตรียมการให้กู้ยืม โดยสถานศึกษา
-  03. การรายงานสถานภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา
-  04. การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม
-  05. การยื่นคำขอกู้ยืม

คลิปวิดีโอการอบรมการดำเนินงานโดยระบบ DSL
-  01. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP1 กระบวนการเตรียมการกู้ยืม
-  02. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP2 กระบวนการยื่นคำขอกู้ยืม แนบเอกสารและยืนยันข้อมูล
-  03. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP3 สถานศึกษาตรวจสอบคำขอกู้ยืม
-  04. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP4 กระบวนการบันทึกข้อมูลก่อนลงนามสัญญากู้ยืมเงิน
-  05. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP5 กระบวนการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน 1
-  06. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP6 ตัวแทน สถานศึกษา รับลงนามสัญญาและแบบเบิกเงิน