ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝึมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ ภายใต้วัตถุประสงค์ต้องคำนึงถึงการมีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยมีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาในด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัด และความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี การมีส่วนร่วมของชุมชนสังคมและสถานประกอบการในการกำหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน

กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2555 ให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชำนาญการ ปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 นอกจากนั้นมาตรา 19 กำหนดให้สถาบันจะรับสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการเข้าสมทบในสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพได้ และมีอำนาจให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี แก่ผู้ที่ศึกษาจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ และสำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์หของสถาบันได้

ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านอาชีพ เพื่อปวงชน

ผลิตกำลังคนสู่โลกอาชีพในระดับสากล

กำลังคนมีคุณภาพที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกอาชีพ*

ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสู่สากล

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะหลักตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ส่งเสริม พัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการ

4. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
6. สนับสนุนการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม