ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝึมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ ภายใต้วัตถุประสงค์ต้องคำนึงถึงการมีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยมีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาในด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัด และความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี การมีส่วนร่วมของชุมชนสังคมและสถานประกอบการในการกำหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน

กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2555 ให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชำนาญการ ปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 นอกจากนั้นมาตรา 19 กำหนดให้สถาบันจะรับสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการเข้าสมทบในสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพได้ และมีอำนาจให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี แก่ผู้ที่ศึกษาจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ และสำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์หของสถาบันได้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เป็นเลิศด้านอาชีพ เพื่อปวงชน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนสายปฏิบัติการเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศที่ทันการเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน”

ผลิตทรัพยากรบุคคลด้านอาชีพสู่โลกอาชีพในระดับสากล*

ทรัพยากรบุคคลด้านอาชีพที่มีคุณภาพและคุณธรรม พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงสู่โลกอาชีพ

(ทรัพยากรบุคคลด้านอาชีพ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี)

พันธกิจ

1.จัดการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล
2.เร่งการพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
4.ส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์กร และมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ

5.สนับสนุน และทะนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
6.พัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นสากล
8.บริการวิชาการด้วยฐานของความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4