ดาวน์โหลด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x500

แบบคำร้องนักศึกษา

แบบบันทึกคำร้องทั่วไป(ท.01) แบบลงทะเบียนรายวิชา (ท.02) แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา(ท.03) แบบขอลงทะเบียนล่าช้า(ท.04) แบบคำร้องขอเพิ่มถอนวิชาเรียน (ท.05) แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา(ท.06) แบบคำขอเทียบโอนรายวิชา(ท.07) แบบคำลงทะเบียนเรียนซ้ำ(ท.08) แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชา(ท.09) แบบส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน (ท.10) แบบขออนุญาตุเลื่อนการประเมิน(ท.11) แบบการส่งผลการศึกษา ม.ส (ท.12) บันทึกพ้นสภาพนักศึกษา (ท.13) รายงานพ้นสภาพนักศึกษา (ท.13) แบบการขอคืนสภาพ (ท.14) แบบการประเมินผลการศึกษาและการส่งผลการศึกษา(ท.15) แบบขอลาพักการศึกษา การรักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา (ท.16) แบบการขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส)(ท.17) แบบขอลาออก (ท.18) แบบขอย้ายสถานศึกษาภายในสถาบันฯ (ท.19) แบบขอสำเร็จการศึกษา (ท.20) แบบการขอใบรับรองการศึกษา (ท.21) แบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ท.22) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ท.23) แบบขอรับปริญญาหลังกำหนด (ท.24) แบบคำร้องขอบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ท.25) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ท.26) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (ท.27) แบบคำร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา (ท.28) แบบคำร้องขอเอกสารจบการศึกษา (ท.29)
300x50

แบบคำร้องสำหรับปริญญานิพนธ์

แบบฟอร์มต่าง ๆ (WORD) แบบฟอร์มต่าง ๆ (PDF)