บุคลากร

นางอักษรา บังชะฎา

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านการเงินและบัญชี)

นายวุฒิไกร วิชัยสมบูรณ์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านพัสดุ)

นางสาวสุพัตรา เอกสัมพันธ์ทิพย์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางสาวอัญธิกา สุขโพธิ์เพชร

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านวิชาการศึกษา)

นายพงศ์เชณฐ ธีระคานนท์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านสารสนเทศ)

นางสาวพันธุ์เครือ แก้วโต

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานบุคคล)

นางสาวสุมาลี มาเล็ก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางสาววรรณพร โพธิ์ปาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ด้านวิชาการศึกษา)

นางสาวจุฑาการณ์ หลำรอด

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ด้านการบัญชี)