บุคลากร

นางอักษรา บังชฎา

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านการเงินและบัญชี)

นายวุฒิไกร วิชัยสมบูรณ์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านพัสดุ)

นางสาวสุพัตรา เอกสัมพันธ์ทิพย์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางสาวอัญธิกา สุขโพธิ์เพชร

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านวิชาการศึกษา)

นายวัทน์สิริ ด้วงบาง

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านสารสนเทศ)

นางสาวพันธ์เครือ แก้วโต

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบุคลากร)

นางสาวสุมาลี มาเล็ก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุกัญญา โพธิ์ปาน

เจ้าหน้าที่วิชาการการศึกษา

นางสาวจุฑาการณ์ หลำรอด

เจ้าหน้าที่การบัญชี