บุคลากร

นางอักษรา บังชะฎา

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านการเงินและบัญชี)

นายวุฒิไกร วิชัยสมบูรณ์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านพัสดุ)

นางสาวสุพัตรา เอกสัมพันธ์ทิพย์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางสาวอัญธิกา สุขโพธิ์เพชร

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านวิชาการศึกษา)

นายพงศ์เชณฐ ธีระคานนท์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านสารสนเทศ)

นางสาวพันธุ์เครือ แก้วโต

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานบุคคล)

นางสาวธนาวดี มั่นคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานวารสารวิชาการ)

นางสาวสุมาลี มาเล็ก

พนักงานธุรการ
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นายชยาทิตย์ อยู่สำราญ

พนักงานธุรการ
(ด้านสารสนเทศ)

นางสาวทัชชภร ว่องประเสริฐ

พนักงานธุรการ
(ด้านวิชาการศึกษา)