บุคลากร

นางอักษรา บังชฎา

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านการเงินและบัญชี)

นายวุฒิไกร วิชัยสมบูรณ์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านพัสดุ)

นางสาวสุพัตรา เอกสัมพันธ์ทิพย์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางสาวอัญธิกา สุขโพธิ์เพชร

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านวิชาการศึกษา)

นายวัทน์สิริ ด้วงบาง

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านสารสนเทศ)

นางสาวสุมาลี มาเล็ก

เจ้าหน้าที่ธุรการ