ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์พื้นที่จอดรถภายนอก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ในวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ไฟล์ป้ายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564
รูปแบบการเขียนบทความวารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง
การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 4
ตัวอย่างสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
ใบเซ็นชื่อนักศึกษาที่เข้าประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี (ภาคทฤษฎี)
แบบแสดงประวัติเพื่อรับรองข้อมูลเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (pdf) (docx)
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหารกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564
[25-10-2021]งบทดลอง ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
[21-10-2021]งบทดลอง เดือนกันยายน 64

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล ชั้น 2 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องภีมวนา 1 รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหม่และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. ยานยนต์ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ฯ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ

การพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 2

วันที่ 31-1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ


เพลง สถาบันการอาชีวศึกษา(จังหวะโซล)เพลง บัณฑิตอาชีวศึกษา(จังหวะมาร์ช)แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561