ข่าวประชาสัมพันธ์

[19-02-2021]งบทดลอง เดือนมกราคม 64
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
การรายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การวัดสมิทธิภาพทางภาษาตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 และการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
"ใบเซ็นชื่อ" (pdf) (docx)"แบบรายงานผลการประเมิน" (pdf) (docx)
แบบติดตามการสอบโครงการวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ชั้นปีที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 (pdf) (docx)
แบบกรอกข้อมูลโครงการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพดีเด่น ปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 (pdf) (docx)
เอกสารรายงานผลการทวนสอบ "ใบเซ็นชื่อนักศึกษาสอบทวนสอบ" (pdf) (docx)"แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบ" (pdf) (docx)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ฉบับที่ 10
เครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (pdf) (docx)
เครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
[06-10-2020]รายละเอียดประกอบงบทดลอง วันที่ 30 กันยายน 2563
"ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" ปีการศึกษา 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์ จัดทำ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะทำงานจัดทำวารสาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. ยานยนต์ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ฯ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ

การบ่มเพาะนักวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 5

วันที่ 15-17 กันยายน 2562 ณ รอยัรอยัล ริเวอร์ แควร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 4

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2562 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ แอนด์ สปา

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 3

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 2

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 2

วันที่ 31-1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ


เพลง สถาบันการอาชีวศึกษา(จังหวะโซล)เพลง บัณฑิตอาชีวศึกษา(จังหวะมาร์ช)แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561