STUDENT WORKSHOP

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษา 6 แห่ง ดังนี้
– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (Student Workshop) ภายใต้การจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 หัวข้อเรื่อง “The New Global Megatrends and Engineering Education” ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) ในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีครั้งนี้ มีผลงานนักศึกษาจากหลายสถาบันทั่วประเทศ จะประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ เครื่องกล โยธา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การตลาด บัญชี เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอาหารและโภชนา เป็นต้น อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Student Workshop) เรื่องละ 600.00 บาท โดยมีกำหนดการดังนี้
1) วันสุดท้ายของการรับผลงาน 17 เมษายน 2566
2) แจ้งผลการพิจารณา 24 เมษายน 2566
3) ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ 8 พฤษภาคม 2566

กยศ.ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เรื่อง ผลการคัดเลือกและการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษในสถาบันการอาชีวศึกษา (pdf) (docx)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
เอกสารประกอบการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบโควตา
1. แบบฟอร์ม (pdf) (docx) 2. ใบลงทะเบียน (pdf) (docx)
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เรื่อง รับสมัครนักเรียน - นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การปรับแก้คู่มือการจัดทำปริญญานิพนธ์ ในรายวิชาโครงการทางวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการทางวิชาชีพ (ปริญญานิพนธ์) ประจำปีการศึกษา 2566...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุมดีบอน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ (อาคาร 9) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณอาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การสร้างความร่วมมือวิชาการและวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ


เพลง สถาบันการอาชีวศึกษา(จังหวะโซล)เพลง บัณฑิตอาชีวศึกษา(จังหวะมาร์ช)แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561