ข่าวประชาสัมพันธ์

[12-01-2021]งบทดลอง เดือนธันวาคม 63
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ฉบับที่ 10
"เครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (pdf) (word)
เครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
[06-10-2020]รายละเอียดประกอบงบทดลอง วันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
"ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" ปีการศึกษา 2563
[19-12-2019] โอกาสดีมาแล้ว เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน
[19-12-2019] กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
ประกาศ เรื่อง ปะชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 2)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์
ประกาศเผยแพร่ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ(ปรับปรุง) 23-25 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ปรับปรุง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
ประกาศเผยแพร่ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ 10-12 พฤศจิกายน 2563
ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4

300x200

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับและระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบลงทุนระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4"

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมภีมวนา รอยัล ริเวอร์ แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

วันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบแนวความคิดในการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเดอะการ์เด้น โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ
300x200

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

วันที่ 5-14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

พิธีไหว้ครูและการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการฝึกอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4" ปีงบประมาณ 2563"

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี"

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี จังหวัด นครปฐม

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา

วันที่ 07-09 กันยายน 2562 ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัด เพชรบุรี

อ่านต่อ
300x200

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ)สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)

วันที่ 07 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ด้านช่างยนต์และการขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในกลุ่มอาชีพภาพธุรกิจและบริการอาหารด้วยภาษาอังกฤษ สั่งกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อ่านต่อ
300x200

โครงงานเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี โดยผ่านเครือข่ายกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ
300x200

จัดซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

รองเลขาฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท อีซูซุ ตั้งเชียฮวดนครปฐม จำกัด

อ่านต่อ

การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. ยานยนต์ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ฯ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ

การบ่มเพาะนักวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 5

วันที่ 15-17 กันยายน 2562 ณ รอยัรอยัล ริเวอร์ แควร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 4

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2562 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ แอนด์ สปา

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 3

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 2

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 2

วันที่ 31-1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ


เพลง สถาบันการอาชีวศึกษา(จังหวะโซล)เพลง บัณฑิตอาชีวศึกษา(จังหวะมาร์ช)แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561