ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ (ด้านวิชาการศึกษา)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ (ด้านวิชาการศึกษา)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินทดสอบสมรรถนะ
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564
[25-10-2021]งบทดลอง ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
[21-10-2021]งบทดลอง เดือนกันยายน 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ (ด้านวิชาการศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (4) ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันและผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูหรือคณาจารย์ประจำที่มิได้เป็นผู้บริหารสถาบันของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา มาตรา 23 (4) ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา มาตรา 23 (4) ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูหรือคณาจารย์ประจำที่มิได้เป็นผู้บริหารสถาบันของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ฉบับที่ 10
เครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (pdf) (docx)
เครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
[06-10-2020]รายละเอียดประกอบงบทดลอง วันที่ 30 กันยายน 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การหารือแนวทางการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ระหว่าง นายกสภาสถาบัน กับ ฝ่ายบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กับ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

วันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันฯ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินการประกันคุณภาพภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตร”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมการกรอกข้อมูลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในระบบ IVEQA ครั้งที่ 2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. ยานยนต์ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ฯ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ

การพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 2

วันที่ 31-1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ


เพลง สถาบันการอาชีวศึกษา(จังหวะโซล)เพลง บัณฑิตอาชีวศึกษา(จังหวะมาร์ช)แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561