ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4

300x200

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร

วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

ระยะที่ 1 วันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

อ่านต่อ
______________________________ดูเพิ่มเติม______________________________________รู้เท่าทันธุรกิจ อีสปร์ต (E - Sports) และพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล


วีดีทัศน์ แนวปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร