ข่าวประชาสัมพันธ์

[15-09-2021]งบทดลอง เดือนสิงหาคม 64
[15-09-2021]งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 64
[15-09-2021]งบทดลอง เดือนมิถุนายน 64
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (4) ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันและผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูหรือคณาจารย์ประจำที่มิได้เป็นผู้บริหารสถาบันของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา มาตรา 23 (4) ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา มาตรา 23 (4) ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูหรือคณาจารย์ประจำที่มิได้เป็นผู้บริหารสถาบันของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
เปิดรับสมัคร "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" รุ่นที่ 3 เรียนฟรี ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก สามารถสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 เม.ย. 2564
"ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" ปีการศึกษา 2564
แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) ผู้ดำรงตำแหน่งครูหรือคณาจารย์ประจำที่มิได้เป็นผู้บริหาร
แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน
ประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตร 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 3 (Templateโปสเตอร์) (Templateบทความ)
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
การรายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การวัดสมิทธิภาพทางภาษาตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 และการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
"ใบเซ็นชื่อ" (pdf) (docx)"แบบรายงานผลการประเมิน" (pdf) (docx)
แบบติดตามการสอบโครงการวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ชั้นปีที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 (pdf) (docx)
แบบกรอกข้อมูลโครงการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพดีเด่น ปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 (pdf) (docx)
เอกสารรายงานผลการทวนสอบ "ใบเซ็นชื่อนักศึกษาสอบทวนสอบ" (pdf) (docx)"แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบ" (pdf) (docx)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ฉบับที่ 10
เครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (pdf) (docx)
เครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
[06-10-2020]รายละเอียดประกอบงบทดลอง วันที่ 30 กันยายน 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานยุคดิจิทัล"

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 3

วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. ยานยนต์ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ฯ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ

การพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 2

วันที่ 31-1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ


เพลง สถาบันการอาชีวศึกษา(จังหวะโซล)เพลง บัณฑิตอาชีวศึกษา(จังหวะมาร์ช)แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561