กยศ.ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เรื่อง ผลการคัดเลือกและการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษในสถาบันการอาชีวศึกษา (pdf) (docx)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
เอกสารประกอบการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบโควตา
1. แบบฟอร์ม (pdf) (docx) 2. ใบลงทะเบียน (pdf) (docx)
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เรื่อง รับสมัครนักเรียน - นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล...

ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้าน...

ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย. 66 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามประกาศ...

ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์ สปา กาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความร่วมมือ กิจการนักศึกษา กิจการพิเศษและการสร้างภาพลักษณ์...

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ...

วันที่ 31 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเจดีย์ 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565...

ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ


เพลง สถาบันการอาชีวศึกษา(จังหวะโซล)เพลง บัณฑิตอาชีวศึกษา(จังหวะมาร์ช)แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561