โครงการวิชาชีพ

ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ปีการศึกษา 2560

สาขาการโรงเเรม วิทยาลัยอาชีวนครปฐม
สาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาการเทคโนโลยีอาหารเเละโภชนาการ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ปีการศึกษา 2559

สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี