การดำเนินโครงการ/กิจกรรมสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4

300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานยุคดิจิทัล"

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 3

วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการตรวจผลงานโครงการทางวิชาชีพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะทำงานจัดทำวารสาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับและระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบลงทุนระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4"

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมภีมวนา รอยัล ริเวอร์ แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

วันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบแนวความคิดในการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเดอะการ์เด้น โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ
300x200

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

วันที่ 5-14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

พิธีไหว้ครูและการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการฝึกอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4" ปีงบประมาณ 2563"

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี"

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี จังหวัด นครปฐม

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา

วันที่ 07-09 กันยายน 2562 ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัด เพชรบุรี

อ่านต่อ
300x200

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ)สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)

วันที่ 07 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ด้านช่างยนต์และการขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในกลุ่มอาชีพภาพธุรกิจและบริการอาหารด้วยภาษาอังกฤษ สั่งกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อ่านต่อ
300x200

โครงงานเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี โดยผ่านเครือข่ายกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ
300x200

จัดซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

รองเลขาฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท อีซูซุ ตั้งเชียฮวดนครปฐม จำกัด

อ่านต่อ