รวมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4


[06-01-2020] การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[28-12-2019] การตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
[28-12-2019] การตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
[28-12-2019] การตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
[27-12-2019] การตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
[27-12-2019] การตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
[25-12-2019] พิธีเปิดห้องเกียรติยศ
[25-12-2019] ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 13/2562
[22-12-2019] ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
[21-12-2019] โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
[20-12-2019] พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
[19-12-2019] ประชุมชี้แจงโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
[19-12-2019] ประชุมขับเคลื่อนการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[19-12-2019] พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
[18-12-2019] พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างและปรับปรุงห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๖๒
[16-12-2019] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทคหกรรม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้ง 31
[13-12-2019] ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
[12-12-2019] ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ตามหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
[11-12-2019] ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
[11-12-2019] การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
[11-12-2019] กิจกรรมสภากาแฟ
[09-12-2019] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี พ.ศ.2563
[06-12-2019] การประชุมผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคเพื่อกลั่นกรองร่างการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม(Innovative Technology)ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 งวดที่ 1
[05-12-2019] กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และถวายพานพุ่มในเนื่องวันพ่อแห่งชาติ
[04-12-2019] สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
[02-12-2019] โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
[02-12-2019] กิจกรรมพิธีทำบุญ ตักบาตร วันคลายวันก่อตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ครบรอบ 85 ปี
[02-12-2019] การประชุมรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
[28-11-2019] การประชุมชี้แจงโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ประจำปี 2562
[28-11-2019] การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม
[28-11-2019] การตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 2563 สาขาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (ต่อเนื่อง)
[27-11-2019] การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 12/2562
[26-11-2019] การประชุมคณะกรรมการการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
[25-11-2019] การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563
[23-11-2019] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการฝึกอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4" ปีงบประมาณ 2563
[22-11-2019] การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 6/2562
[22-11-2019] ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
[20-11-2019] ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2562
[20-11-2019] การประชุมรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
[19-11-2019] การประชุมบุคลากรภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 และนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
[18-11-2019] การประชุมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
[14-11-2019] พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
[14-11-2019] ประชุมหารือเกี่ยวกับระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
[12-11-2019] การประชุมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
[09-11-2019] การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4"
[06-11-2019]การประชุมปรับแก้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
[06-11-2019]มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นายณรงค์ แผ้วพลสง ซึ่งท่านได้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
[06-11-2019]การประชุมรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
[06-11-2019]ประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
[04-11-2019]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา
[01-11-2019]การจัดการประชุมจัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
[01-11-2019]การจัดการประชุมจัดทำคู่มือการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
[30-10-2019]การจัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 11/2562
[07-09-2019] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา
[07-09-2019]การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ)สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)
[24-07-2019]จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ด้านช่างยนต์และการขับขี่ปลอดภัย
[23-07-2019]อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในกลุ่มอาชีพภาพธุรกิจและบริการอาหารด้วยภาษาอังกฤษ สั่งกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
[18-07-2019]โครงงานเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี โดยผ่านเครือข่ายกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร